Tüzük

KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

Madde 1- Derneğin adı Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’dir.

Madde 2- Derneğin merkezi İstanbul’dur.

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI

Madde 3- Derneğin amacı; üyelerinin sosyal, kültürel, akademik, mesleki, maddi ve manevi hayatlarının tekâmülünü sağlayacak her türlü çalışma ve faaliyeti gerçekleştirmek; üyeleri arasında tenasüdü tesis etmek, okul ile manevi bağları devam ettirmektir.

Derneğin çalışma konuları şöyledir:

3.1. Üyelerinin okul ile bağlarını devam ettirmek, üyeler arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, iletişimi kuvvetlendirmek üzere çalışmalar yapar.

3.2. Üyelerinin şahsi ve ruhi gelişimlerini sağlayacak, akademik, sportif, sosyal faaliyetler düzenler.

3.3. Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda vakıf, federasyon kurar veya kurulmuş federasyonlara katılır.

3.4. Uluslararası faaliyetlerde bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.

3.5. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek üzere gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

3.6. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube ve temsilcilik açar.

3.7. Amaç ve çalışma konularına yönelik olarak ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.

3.8. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlar; geliştirilen faaliyet, proje ve organizasyonları uygulamak üzere iktisadi girişimlerde bulunur.

3.9. Yardım Toplama Kanunu ile Tüzük hükümlerine uygun olarak yurt içinden ve yurt dışından bağış ve yardım alır; yurt içine, okul öğrencilerine ve yurt dışına bağış ve yardımlarda bulunur. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.

3.10. Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, lokal, yurt, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, üzerine her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alır.

3.11. Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Okulun ve Derneğin cemiyet nezdinde tanıtımı ve itibarının korunması için çalışır

3.12. Dernek bünyesinde oluşturulacak komisyonlar, uzman heyetleri veya danışman grupları vasıtasıyla amaç ve çalışma konularıyla ilgili araştırmalar, incelemeler yapar.

3.13. Kitap, dergi, gazete, broşür, bülten vb bastırır ve dağıtır, internet sitesi yayınlar, derneği tanıtıcı hediyelik eşya ve promosyon ürünleri yaptırır ve dağıtır.

3.14. Konferanslar, paneller, forumlar, açık oturumlar, bilgi şölenleri, kermesler, fuarlar, sergiler, konserler ve spor yarışmaları düzenler.

3.15. Yurtiçi ve yurtdışında her türlü geziler düzenler ya da düzenletir.

3.16. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.

DERNEK KURUCULARI

Madde 4- Dernek kurucularının ad ve soyadları aşağıdadır:

Ebubekir Ceylan, Mithat Tekçam, Sadık Ünay, Raif İnan, Murat Yılmaz, Sedat Dalçık,

Muhammed Çelik,

DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI

Madde 5- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden herkes bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

DERNEĞE ÜYELİK İŞLEMLERİ VE ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

Madde 6- Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

İki çeşit üyelik vardır:

Asil Üye: Derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Asil üyeler dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenir ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanır. Üyenin hakları, gereken şartları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmayı ve oy kullanmayı; sorumlulukları ise, özel toplantılara ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, aidat ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve derneğin cemiyet önündeki olumlu görüntüsünü sürdürmektir.
Fahri Üye: Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan kişiler yönetim kurulu kararı ile fahri üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Fahri üyeler isterlerse aidat verebilirler.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

ÜYELİKTEN AYRILMA

Madde 7- Fiil ehliyetinin sona ermesiyle üyelik sona erer. Bunun dışında her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 8- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır:

8.1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

8.2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

8.3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

8.4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

8.5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Bu durumlardan birinin tespiti halinde üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

DERNEĞİN ORGANLARI VE GÖREVLERİ

Madde 9- Derneğin organları şunlardır:

9.1. Genel Kurul

9.2. Yönetim Kurulu

9.3. Denetleme Kurulu

GENEL KURULUN TEŞEKKÜLÜ

Madde 10- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Şubat ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul;

10.1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

10.2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ

Madde 11- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

Madde 12- Genel Kurul toplantı usulü şu şekildedir:

12.1. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

12.2. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

12.3. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

12.4. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

12.5. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

12.6. Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve mevcut gündem maddeleri ile ilişkili maddelerin gündeme konulması zorunludur.

12.7. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

12.8. Genel Kurulda karar yetersayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlar toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

13.1. Dernek organlarının seçilmesi,

13.2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

13.3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

13.4. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

13.5. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

13.6. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13.7. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13.8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi, uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, vakıf kurması,

13.9. Derneğin fesih edilmesi,

13.10. Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması,

13.11. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesi, tüzükte yer alan amaç ve çalışma konularına ilişkin kararların alınması

YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ

Madde 14- Yönetim kurulu on asıl ve sekiz yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Tek liste çıkması durumunda genel kurul açık oylama yapılmasına karar verebilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

15.1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

15.2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilânço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak

15.3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

15.4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

15.5. Personel Özlük Hakları Yönetmeliği uyarınca Derneğin idari ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçileri ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,

15.6. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

15.7. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,

15.8. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

15.9. Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komisyonlar kurmak ve raporları hakkında karar almak,

15.10. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

15.11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

15.12. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

15.13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak

DENETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ

Madde 16- Denetim kurulu üç asıl üç yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17- Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

KOMİSYONLAR

MADDE 18- Dernek amaç ve çalışma konularında, yardımcı ve yararlı olmak gayesi ile gerekli komisyonları kurar. Komisyonlar, ilgi alanları ile sınırlı olarak Dernek Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde teklif sunarlar. Komisyonlar Yönetim Kurulunun onayladığı kararlar çerçevesinde faaliyette bulunurlar.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 19– Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

19.1. Üye Aidatı, yıllık olarak 12 YTL’dir.

19.2. Şube Ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si 3 ayda bir genel merkeze gönderilir.

19.3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

19.4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

19.5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

19.6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

19.7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

19.8. Diğer gelirler.

GELİR TABLOSU VE BİLÂNÇO DÜZENLENMESİ

Madde 20- İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 21- Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ

Madde 22- Defter tutma esasları;

22.1. Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutulur.

22.2. Bilânço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutulabilir.

22.3. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

22.4. Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

22.5. Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene adar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

BEYANNAME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 23- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 24- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler şunlardır:

24.1. Kurul Sonuç Bildirimi.

24.2. Taşınmazların Bildirilmesi

24.3. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

24.4. Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

24.5. Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirimi

24.6. Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi

Söz konusu bildirimler Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak gerçekleştirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 25- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 26- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 27- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ

Madde 28- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN TASFİYESİ

Madde 29- Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “tasfiye halinde” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde 30- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla, Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilikler dernek genel kurulunda temsil edilemez, şubeler temsilcilik açamaz.

ŞUBE KURULUMU

Madde 31- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 32- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI

Madde 33- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, yedi asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

ŞUBE GENEL KURULU

Madde 34- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Kasım ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

ŞUBENİN GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ

Madde 35- Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçilmiş ve doğal delegelerle temsil edilir.

Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak genel kurula katılma hakkına sahiptir. Seçilmiş delegeler ise şubede kayıtlı her 20 üye için 1 üyenin şube genel kurulunda oylamayla belirlenmesi sonucu merkez genel kuruluna katılır. Üye sayısı 20’nin katı değilse arta kalan üye sayısı için 1 üye veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler tamamı için 1 üye delege seçilir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 36– Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 37– İş bu tüzük 37 (otuz yedi) maddeden ibarettir.

 

kartal_d
5 Nisan 2023
  Kamuoyuna Duyuru
2023_genel_kurul
4 Şubat 2023
  15. Olağan Genel Kurul Toplantısı